Laatste nieuws

Uitspraak Raad van State (2021): Nieuwbouw Pionier mag doorgaan.

Midden in Zegveld is met de sloop van de voormalige basisschool De Pionier een locatie vrijgekomen voor nieuwbouw. Dorpsplatform Zegveld en zorgcoöperatie Zegveld Zorgt willen graag dat op deze plek appartementen worden gebouwd die geschikt zijn voor senioren en doelgroepen die zorg aan huis nodig hebben.

Er is in Zegveld een tekort aan goede levensloopbestendige appartementen. Aan GroenWest is gevraagd om deze te realiseren. GroenWest heeft met Bolton Ontwikkeling een bouwplan uitgewerkt voor 24 appartementen. Dit bouwplan en het daarvoor benodigde bestemmingsplan is in december 2019 door de gemeente vastgesteld.  

Daarna zijn enkele omwonenden een beroepsprocedure gestart bij de Raad van State omdat zij het niet eens zijn met het bouwplan. De voorbereiding voor de bouw ligt daardoor nu stil, in ieder geval tot najaar 2020.

Appartementen voor alle inkomensgroepen

In 2017 zijn in Zegveld de eerste informatiebijeenkomsten geweest voor geïnteresseerden in het project en voor omwonenden. Het toen getoonde schetsplan bleek echter niet haalbaar. Met ondersteuning van de Provincie Utrecht zijn GroenWest, gemeente Woerden, Dorpsplatform Zegveld en Zegveld Zorgt samen tot nieuwe uitgangspunten voor het project gekomen.

Het project is uitgebreid naar 24 eenheden over drie woonlagen. Eén woning wordt als ontmoetingsruimte ingericht. Zes woningen worden bestemd voor vrije sector-verhuur, zodat ook senioren met een hoger inkomen hier een woning kunnen krijgen. De gemeente verstrekt € 150.000 subsidie. Door deze wijzigingen kan het project toch gerealiseerd worden.

Moderne versie van zorgwoning

Een bijzondere rol is er voor Zegveld Zorgt. Deze coöperatie is opgericht door het Dorpsplatform Zegveld. Zegveld Zorgt heeft als doel inwoners van Zegveld hulp, zorg en ondersteuning te bieden Hiermee wil Zegveld Zorgt het welzijn van de inwoners verhogen en hun zelfredzaamheid bij ziekte of ouderdom vergroten, zodat zij in dat geval zo lang en zelfstandig mogelijk in het dorp kunnen blijven wonen. Honderden inwoners hebben zich inmiddels aangesloten bij Zegveld Zorgt.

Vooruitlopend op de bouw op de voormalige schoollocatie De Pionier heeft Zegveld Zorgt geïnventariseerd welke dorpsbewoners hier naar toe willen verhuizen. De voorrangsregels bij toewijzing zijn in overleg met Zegveld Zorgt vastgesteld. Zegveld Zorgt heeft ook geadviseerd over het ontwerp en de inrichting van de woningen, in samenspraak met een klankbordgroep van geïnteresseerden en omwonenden.

Voor de binnentuin levert Zegveld Zorgt het ontwerp en regelt het beheer ervan, uiteraard in overleg met een afvaardiging van de toekomstige bewoners. Ook bij de inrichting en het beheer van de ontmoetingsruimte voor de bewoners zal Zegveld Zorgt betrokken zijn. Door de inzet van Zegveld Zorgt wordt dit méér dan een gebouw met levensloopbestendige woningen, het wordt een moderne woonvorm, waarbij de bewoners aandacht hebben voor elkaar en zo nodig ook bijdragen in de hulp en zorg voor elkaar. Uiteraard aangevuld met professionele hulp en hulp van vrijwilligers.