Verslag 18-04-2017

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

Datum: 18-04-2017
Locatie: Weidezaal Milandhof
Aanwezig: voltallig bestuur en ca 50 leden

1. De vergadering wordt geopend door de voorzitter.

2. Overzicht activiteiten en gebeurtenissen 2016

– De coöperatieve vereniging ging in april 2016 van start. Er werd een pilotperiode gestart voor de duur van een jaar; de gemeente Woerden, die de salariskosten van de dorpsconsulent betaalt, heeft deze periode verlengd tot mei 2018.
– Het ledental van de vereniging staat op 266: 222 leden en 44 medegezinsleden.
– Henk Oskam werd aangesteld als dorpsconsulent. Hij is opgeleid tot maatschappelijk werker en werkt 24 uur per week als dorpsconsulent. Hij houdt spreekuur in de Huisartsenpraktijk en legt huisbezoeken af. Hij inventariseert de zorgvraag van een cliënt, regelt hulp door vrijwilligers (o.a. via de NPV) of schakelt zonodig Woerden Wijzer in als professionele zorg nodig blijkt. Hij is bereikbaar via het inloopspreekuur en via zijn 06 nummer: 06-14326531. Er is wekelijks contact tussen hem en bestuurslid Geertje Bol.
– Bestuursperikelen: Door ziekte vielen al vroeg na het opstarten van de coöperatie twee van de zeven bestuursleden uit, het bestuur heeft de taken herverdeeld en is voortgegaan met vijf personen: Hans van Kesteren (voorzitter), Piet Bremmer (penningmeester), Annemiek van der Beek (secretaris), Geetje Bol, Mariëtte Rietveld.
– Er werden twee voorlichtingsavonden gehouden met als onderwerpen: Dementie en Alcohol- en Drugs. Deze avonden waren open voor leden en niet-leden. Er bleek voldoende enthousiaste interesse vanuit de Zegvelders.
– Er werd een avond georganiseerd van het bestuur met vertegenwoordigers van andere vrijwilligersorganisaties zoals o.a. de NPV, Welzijn Zegveld, de kerken, scholen en sportverenigingen. Het is van belang dat de verschillende organisaties samenwerken en gebruik maken van elkaars netwerken, met name als iemand hulp nodig heeft die door leden van de eigen vereniging geleverd kan worden.
– De voorzitter doet verslag van de samenwerking met de gemeente Woerden. Er is regelmatig overleg om het verloop van de pilot te volgen.
– ZegveldZorgt is betrokken bij de plannen rond het bouwproject de Pionier en zal op termijn betrokken zijn bij de toewijzing van bewoners en later bij de (vrijwillige) zorg rondbewoners.


3. Plannen voor 2017

– Er werd in het eerste jaar van ZegveldZorgt niet gewerkt met lijsten van potentiele vrijwilligers, er werd gezocht naar vrijwilligers wanneer er een hulpvraag was. De voorzitter benadrukt dat de coöperatie de grootste kans van slagen heeft als deze vòòr en dòòr Zegvelder wordt gedragen en roept op tot betrokkenheid, meedenken en participeren van de leden. Hij roept de leden op zich aan te melden, dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Piet Bremmer.
– Er is recent een wekelijkse koffieochtend gestart in de huiskamer van Atie Vermeij aan de Korensloot, zij is ook de coördinator van dit initiatief. Deze ochtend is om elkaar te ontmoeten en is met name gericht op dorpsgenoten die om wat voor reden dan ook niet makkelijk aan groepsactiviteiten deel kunnen nemen vanwege een lichamelijke of sociale belemmering.
– Informatieavond Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), deze wordt gehouden na afloop van de vergadering. Henk Oskam zal hier met drie medewerkers van Woerden Wijzer voorlichting over geven.
– ZegveldBeweegt. Dit jaar wil ZegveldZorgt een werkgroep starten om Zegveld meer in beweging te krijgen. Er is al een eerste overleg geweest met huisarts Quaak en de fysiotherapie praktijk. Een ieder die zich betrokken voelt en mee wil denken is welkom.
– De interesse voor en de haalbaarheid van een maaltijdvoorziening aan huis zal worden onderzocht.
– De website van ZegveldZorgt zal verder uitgebreid en ingericht worden. De statuten zijn aangepast na de vorige ALV en zijn definitief geworden; ze werden recent op de website geplaatst.
– Er volgt een hernieuwd overleg met de vrijwilligersorganisaties.

4. Financiëel verslag door Piet Bremmer, penningmeester

Er werd een verantwoording gedaan voor de gemaakte uitgaven van het startkapitaal vanuit de gemeente (2015) en de ledencontributie (2016) en een begroting voor 2017. Er was één vraag uit de zaal over de dorpsconsulent; de penningmeester lichtte toe dat diens salaris door de gemeente Woerden wordt bekostigd.


De vergadering werd om 20.00 uur gesloten.

Na de vergadering volgde de informatieavond over de WMO waarin Henk Oskam uitleg gaf over de wijze waarop een hulpvraag die bij Woerden Wijzer binnenkomt, beoordeeld wordt en hoe hulp vanuit de WMO zorg in natura (ZIN) of via een persoonsgebonden budget (PGB) wordt toegekend. Er waren drie collega's uit Woerden aanwezig die aanvullende informatie gaven over de verschillende gebieden binnen de WMO. Na de presentatie werden vele vragen uit het gehoor door het panel beantwoord.