Verslag 16-02-2016

Verslag

Oprichtingsvergadering van Zegveld Zorgt op 16 februari 2016 in Milandhof
Aanvang 20.00 uur

Aanwezig:  151 inwoners, 9 leden van werkgroep Zorg van Dorpsplatform Zegveld (Geertje Bol, Piet Brak, Piet Bremmer, Henk van Dam, Klaas van Elk, Theo Nieuwendijk, Atie Vermeij, Corry Vink, Paul Vonk), Nanda de Ridder (gemeente Woerden, contactpersoon voor Zegveld Zorgt). Totaal 161 personen.

Van wethouder Yolan Koster en wethouder Margot Stolk is bericht van verhindering ontvangen.

Piet Brak, voorzitter van werkgroep Zorg, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij zegt dat de werkgroep Zorg erg blij is over de grote opkomst, het aantal aanwezigen is groter dan tijdens de informatiebijeenkomst op 14 april van het vorige jaar, het onderwerp kan dus rekenen op een onverminderde belangstelling bij de inwoners. Hij legt vervolgens het doel van de bijeenkomst uit. Een coöperatieve vereniging oprichten verloopt globaal in drie stappen. Het traject begint met het beleggen van een informatiebijeenkomst, dat is gebeurd op 14 april 2015. De conclusie aan het eind van die bijeenkomst was dat een zorgcoöperatie, naar het voorbeeld van recent opgerichte zorgcoöperaties elders in Nederland, een belangrijke rol kan vervullen binnen onze dorpsgemeenschap. De tweede stap is het organiseren van de oprichtingsvergadering, waarin besloten wordt of de coöperatie daadwerkelijk wordt opgericht. De derde stap is het uitschrijven van de eerste ledenvergadering; die vergadering volgt na circa één maand.
Vervolgens licht Piet Brak de stand van zaken toe. In de afgelopen 10 maanden heeft de werkgroep Zorg een rapportage van de dorpsenquête gemaakt, een bedrijfsplan geschreven, begrotingen gemaakt en een subsidie aangevraagd bij de gemeente.
 
Henk van Dam legt uit hoe het organisatiemodel van Zegveld Zorgt in elkaar steekt. Een spilfunctie krijgt de dorpsconsulent. Bij de dorpsconsulent komen alle vragen voor hulp en ondersteuning binnen. En de dorpsconsulent probeert knelpunten te signaleren. De dorpsconsulent wordt het gezicht van Zegveld Zorgt. Het wordt een betaalde functie. De werkgroep Zorg heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om de salariskosten van de dorpsconsulent voor haar rekening te nemen. In november vorig jaar heeft de werkgroep groen licht gekregen van de gemeente. De dorpsconsulent komt in dienst van de gemeente Woerden en wordt aangesteld in nauwe samenspraak met het bestuur van Zegveld Zorgt.

Daarna geeft Piet Brak uitleg over de conceptstatuten. Hij leest artikel 2 van de statuten voor waarin het doel van de coöperatie staat omschreven. Er komen bepalingen in de statuten over het lidmaatschap en de geldmiddelen. Het bestuur bestaat volgens de statuten uit ten minste vijf personen. Het voorstel is om te starten met zeven bestuursleden. Als de coöperatie eenmaal draait kan besloten worden om het bestuur terug te brengen naar vijf leden.

Piet Bremmer vertelt wat het lidmaatschap inhoudt en noemt op wie lid kunnen worden van Zegveld Zorgt. Alle meerderjarige inwoners van Zegveld kunnen lid worden. Daarnaast staat het lidmaatschap open voor bewoners van de Hazekade, Meije, Oude Meije en Toegang die in Bodegraven of Nieuwkoop wonen, maar op Zegveld zijn georiënteerd. Leden van Zegveld Zorgt hebben stemrecht in de ledenvergadering. Het lidmaatschap geeft geen directe geldelijke voordelen en ook geen voorkeursbehandeling. Men wordt lid om de coöperatie te steunen en om het doel van Zegveld Zorgt te verwezenlijken. De contributie is voorlopig vastgesteld op 20 euro per jaar per huishouden. Voor een gezinslid dat zich apart laat inschrijven geldt een contributie van 10 euro per jaar. Wie een hogere contributie wil betalen, is daar vrij in.

Na de pauze wordt eerst een vraag uit de zaal behandeld. De vraag luidt: wat is een coöperatie en hoe zit het met de aansprakelijkheid?
Voorzitter Piet Brak geeft hier antwoord op. Gezien de doelstelling en activiteiten van Zegveld Zorgt is de coöperatieve vereniging de meest geschikte rechtsvorm. Een coöperatieve vereniging of kortweg coöperatie is enerzijds een vereniging en anderzijds een onderneming.  Het bestuur legt aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid in de ledenvergadering. Door te kiezen voor de vorm met uitgesloten aansprakelijkheid (UA) zijn de leden niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de coöperatie.

Dan volgt het agendapunt ‘Besluit tot oprichting van Zegveld Zorgt’. Bij de uitnodiging voor de oprichtingsvergadering was een aanmeldingskaart gevoegd om lid te worden. Bij binnenkomst in de zaal en tijdens de pauze konden de aanwezigen de ingevulde aanmeldingskaart inleveren. Er blijkt dat 128 personen zich hebben aangemeld als aspirant lid.
Vervolgens vraagt Piet Brak of de aanwezige aspirant leden instemmen met het besluit de coöperatie Zegveld Zorgt op te richten. Een grote meerderheid van de aspirant leden geeft bij handopsteken aan in te stemmen met oprichting van zorgcoöperatie Zegveld Zorgt.

De werkgroep Zorg heeft zeven inwoners bereid gevonden een bestuursfunctie te aanvaarden. Drie van hen maakten tot nu toe deel uit van de werkgroep Zorg: Piet Bremmer, Geertje Bol en Theo Nieuwendijk. De andere kandidaat-bestuursleden zijn Henri Goes, Annemiek van der Beek, Hans van Kesteren en Mariëtte Rietveld. In de eerste ledenvergadering zal de bestuursverkiezing plaatsvinden. Vervolgens zal het bestuur de taken van de werkgroep Zorg overnemen. Het voorstel is om in maart of april as. de eerste ledenvergadering te houden. Op de eerste ledenvergadering zullen de statuten definitief worden vastgesteld. Vervolgens kan de akte van oprichting passeren bij de notaris. Als dat is gebeurd, is de coöperatie een feit.

Tijdens de presentaties reageren de aanwezigen op de onderwerpen. Een greep uit de vragen en opmerkingen volgt hierna. Het antwoord van de werkgroep Zorg staat erbij.
?    Als ik krukken nodig heb kan ik dat melden bij de dorpsconsulent? Antwoord: Neem contact op met de dorpsconsulent. Hij/zij kan de weg wijzen hoe aan krukken te komen. En in sommige situaties kan de dorpsconsulent ervoor zorgen dat de vraagsteller de krukken in huis krijgt door een vrijwilliger in te schakelen.
?    Lijkt Zegveld Zorgt op het Groene Kruis van vroeger? Antwoord: Zegveld Zorgt zal werkzaam zijn op het terrein van zorg en hulpverlening, dat komt overeen met het Groene Kruis van destijds, maar toch gaat het anders werken. Het Groene Kruis verleende zelf hulp. Zegveld Zorgt wordt opgezet om zorg en hulp te organiseren en te faciliteren en vooral eigen kracht te stimuleren.
?    De NPV wordt genoemd als vrijwilligersorganisatie waarmee Zegveld Zorgt wil samenwerken. Wat betekent NPV? Antwoord: NPV betekent Nederlandse Patiënten Vereniging.
?    Wordt elke inwoner geholpen? Antwoord: Ja, elke inwoner wordt geholpen.
?    De gemeente heeft bij de verschuiving van zorgtaken een grote pot geld gekregen van de Rijksoverheid. Dus Zegveld Zorgt kan hierop een beroep doen omdat Zegveld Zorgt de gemeente veel werk uit handen gaat nemen. Antwoord: de werkgroep Zorg heeft aan de gemeente een subsidie gevraagd en gekregen. Hoe dat voor volgende jaren verloopt, is niet op voorhand te zeggen.
?    Er gebeurt al heel veel in Zegveld op het gebied van hulp en zorg door vrijwilligers in moeilijke situaties. Bestaat de kans dat organisaties elkaar in de weg zitten? Antwoord: Zegveld Zorgt zoekt maximale samenwerking met bestaande vrijwilligersorganisaties. Het organisatiemodel laat dit zien. Het is de bedoeling dat de vrijwilligerscoördinatoren van de verschillende organisaties elkaar steeds treffen voor overleg.
?    Als ik professionele zorg nodig heb, wie bel ik dan? Antwoord: Als het duidelijk om professionele zorg gaat belt u de zorgcoördinator van de professionele zorgaanbieder. In twijfelgevallen kunt u eerst de dorpsconsulent benaderen.
?    Is de dorpsconsulent 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar? Antwoord: Het is de bedoeling dat de dorpsconsulent goed bereikbaar is. Het wordt een aanstelling voor drie werkdagen per week. Hoe deze werkuren over de week worden verdeeld is nog niet bekend. Als de dorpsconsulent niet bereikbaar is kunnen inwoners zich in dringende gevallen wenden tot de gemeente Woerden, team WoerdenWijzer.
?    Kunnen inwoners die vermogend zijn ook een beroep doen op Zegveld Zorgt? Antwoord: Ja, elke inwoner ongeacht inkomen kan contact opnemen met de dorpsconsulent. Hij/zij zal samen met de zorgvrager kijken naar een oplossing.
?    Als er nieuwe zorgwoningen komen in Zegveld, worden dat huur- of koopwoningen? Antwoord: in principe worden dat huurwoningen, omdat het de bedoeling is dat woningbouwvereniging GroenWest de zorgwoningen gaat realiseren. GroenWest mag alleen huurwoningen bouwen tot aan de sociale huurgrens (dit is een huur van 710 euro per maand).

Het laatste agendapunt betreft een drietal mededelingen.
o    De werving van de dorpsconsulent is gestart. De wervingsadvertentie was bij de uitnodiging voor deze oprichtingsvergadering gevoegd. Op deze manier heeft de advertentie alle huisgezinnen in Zegveld bereikt. De advertentie is ook op de website van Zegveld Zorgt geplaatst.
o    Op 13 april as. organiseert Zegveld Zorgt in samenwerking met Welzijn Zegveld een thema-avond met als onderwerp ‘grip op dementie’. Nadere berichten hierover volgen.
o    Zegveld Zorgt en het Dorpsplatform gaan zich samen inzetten voor het realiseren van zorgwoningen in Zegveld.

Voorzitter Piet Brak sluit om 21.50 de bijeenkomst af. De grote opkomst deze avond, maar ook de vragen en reacties in de voorbij maanden tonen aan dat het initiatief om Zegveld Zorgt op te richten draagvlak heeft in het dorp. Hij dankt alle aanwezigen voor hun belangstelling en inbreng en nodigt iedereen uit op de eerste ledenvergadering weer aanwezig te zijn.