Verslag 14-04-2015

Verslag

Informatieavond van Zegveld Zorgt op 14 april 2015 in Milandhof
Aanvang 20.00 uur

Aanwezig:  135 inwoners, 8 leden van werkgroep Zorg van Dorpsplatform Zegveld (Geertje Bol, Piet Brak, Piet Bremmer, Henk van Dam, Klaas van Elk, Theo Nieuwendijk, Atie Vermeij, Corry Vink), Yolan Koster (gemeente Woerden, wethouder), Nanda de Ridder (gemeente Woerden, dorpsambtenaar voor Zegveld). Totaal 145 personen.

Piet Brak, voorzitter van werkgroep Zorg, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij zegt dat de werkgroep Zorg erg blij is over de grote opkomst, het onderwerp leeft kennelijk in het dorp. Door de verschuiving van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten verandert er veel. We zien dat de verschuiving gepaard gaat met bezuinigingen. Van de burger wordt gevraagd meer zelf te gaan doen. In het dorp Austerlitz is sinds twee jaar een zorgcoöperatie actief. Deze coöperatieve vereniging is opgericht door de inwoners van het dorp. En het draait. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft er een filmpje van gemaakt. Het wordt aan de aanwezigen vertoond.
Het Dorpsplatform wil in Zegveld een zorgcoöperatie oprichten naar het voorbeeld van Austerlitz. Er zijn al diverse gesprekken over dit plan gevoerd: met de Zegveldse huisarts, met vertegenwoordigers van Careyn, met vertegenwoordigers van de gemeente en met de vrijwilligersorganisaties die in Zegveld actief zijn.

Het programma van de avond omvat een aantal presentaties over de opzet van Zegveld Zorgt, over de functie van dorpsconsulent, over de samenwerking met huisarts en andere professionele zorgaanbieders en over de samenwerking met vrijwilligersorganisaties. De presentaties worden gedaan door leden van de werkgroep.
Met name bij het functioneren van de dorpsconsulent wordt wat langer stil gestaan. Over de taken van deze persoon zijn meerdere vragen. Het wordt een betaalde functie. Bij de dorpsconsulent komen alle vragen voor hulp en ondersteuning binnen. Hij/zij zoekt contact met instanties en organisaties om passende hulp te regelen. En hij/zij zoekt oplossingen voor knelpunten. De dorpsconsulent wordt het gezicht van Zegveld Zorgt. Bij de gemeente Woerden ligt het verzoek om de salariskosten van de dorpsconsulent voor haar rekening te nemen. De aanstelling van een dorpsconsulent in Zegveld betekent een besparing op personeelskosten bij de gemeente Woerden. Bovendien neemt de service voor de Zegvelders door de kortere lijnen sterk toe. Omdat de dorpsconsulent de situaties kent kunnen ook snel familieleden, buren of vrijwilligers worden ingeschakeld om hulp of bijstand te verlenen.

Een belangrijk onderwerp is ook seniorenhuisvesting. Zegveld Zorgt zal samen met het Dorpsplatform zich inzetten voor het realiseren van zorgwoningen in ons dorp. Dit zijn woningen waarin thuiszorg kan worden verleend van verschillende zwaarte. Door een combinatie van professionele thuiszorg, mantelzorg en vrijwillige zorg kunnen ouderen in zulke woningen veel langer zelfstandig blijven wonen.

De voorlopige uitslag van de dorpsenquête wordt gepresenteerd. Door 246 huishoudens is het antwoordformulier ingeleverd, dat is een respons van 28%. Dit is een heel goede score.
In de groep huishoudens tot 45 jaar heeft 13% het formulier ingeleverd. In de groep van 45 tot 64 jaar en de groep boven 65 jaar is dat respectievelijk 46% en 41%.
Verder blijkt dat 38% van de woningen in Zegveld niet levensloopbestendig is en 32% ten dele levensloopbestendig.
Veel inwoners zijn vrijwilliger of willen vrijwilliger worden (29%). De werkgroep is blij dat 82% van de geënquêteerden aangeeft lid te willen worden van zorgcoöperatie Zegveld Zorgt. Het initiatief om een zorgcoöperatie op te richten krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 8,3.

Tijdens de presentaties reageren de aanwezigen op de diverse onderwerpen. Een greep uit de reacties volgt hierna. Het antwoord dat één der werkgroepleden geeft, staat erbij.
?    De dorpsconsulent zal een drukke functie zijn. Antwoord: wij denken in de aanvang aan circa 16 uur per week. Later kan dit naar behoefte uitgebreid worden.
?    Geheimhouding is belangrijk, zowel voor de dorpsconsulent, als voor de vrijwilligers. Antwoord: voor de dorpsconsulent komt er een gedragscode, zoals die overal in de zorgsector van kracht is. Hoe dat voor vrijwilligers ligt is nog niet goed onderzocht. Dat krijgt de aandacht.
?    De dorpsconsulent moet zo te horen een ‘schaap met 5 poten’ zijn, waar ‘vangen we die’? Antwoord: De selectieprocedure voor de dorpsconsulent zal zorgvuldig moeten verlopen, maar de werkgroep verwacht dat zo’n persoon, die voldoet aan het beoogde profiel, in het dorp is te vinden.
?    Denk aan verzekeringen voor de vrijwilligers. Antwoord: de gemeente heeft een collectieve aansprakelijkheidspolis voor vrijwilligers. Mantelzorgers vallen daar niet onder.
?    Het CIZ regelt indicaties, blijft dat zo? Antwoord: het CIZ blijft dit doen voor de verzorging- en verpleeghuizen. De wijkverpleegkundige indiceert verzorging en verpleging in thuissituaties.
?    Worden alleen zorgwoningen voor senioren ontwikkeld? Antwoord: Nee, ze zijn ook bedoeld voor jongere inwoners die vanwege een fysieke handicap of een chronische ziekte een aangepaste woning nodig hebben.
?    Zijn de zorgwoningen waarvoor plannen worden gemaakt ook geschikt voor echtparen? Antwoord: een aantal wordt bestemd voor echtparen.
?    Hoeveel zorgwoningen worden gerealiseerd? Antwoord: het is allemaal nog in een pril stadium. Denk aan 10 à 20 woningen.
?    Vergeet bij het werven van leden en zoeken van vrijwilligers de Nieuwkoopse Meijenaren niet. Antwoord: wij zijn al eerder hierop gewezen. Ook aan de Oude Meije en de Toegang zijn bewoners die op Zegveld zijn georiënteerd maar die in Nieuwkoop wonen. Aan de Hazekade geldt dit voor bewoners die in Bodegraven wonen. In principe is Zegveld Zorgt er ook voor die bewoners. Wel zullen er dan met die twee buurgemeenten afspraken gemaakt moeten worden.
?    Als Zegveld Zorgt er komt worden dan alleen leden geholpen? Antwoord: Alle inwoners worden geholpen, zowel leden als niet-leden.
?    Maar weinig jonge inwoners hebben de enquête ingevuld. Misschien zijn er in die groep wel veel vrijwilligers. Antwoord: Als Zegveld Zorgt er is zal via de website en via folders geprobeerd worden nieuwe vrijwilligers te werven, ook onder de jongeren.
?    Waarom zou ik lid worden van Zegveld Zorgt. Ik ben al vrijwilliger bij Welzijn Woerden. Antwoord: Wie vrijwilliger is bij een organisatie in Woerden kan dat gewoon blijven doen. Daarnaast kan men als inwoner van Zegveld lid worden van Zegveld Zorgt om deze organisatie te steunen. En als er tijd over is kan men ook nog vrijwilligerstaken doen via Zegveld Zorgt.
?    Wie gaat het bestuur van Zegveld Zorgt controleren. Antwoord: Dat doen de leden. Hoe dat georganiseerd wordt komt in de statuten te staan.
?    Krijgen de bestuurders van Zegveld Zorgt een vergoeding? Antwoord: Na oprichting van de coöperatieve vereniging Zegveld Zorgt besluiten de leden of er een onkostenvergoeding is voor de bestuursleden.
?    Het plan om Zegveld Zorgt op te richten is een prachtig initiatief vanuit ons dorp. De gemeente mag niet aan de kant blijven staan, want dit initiatief is goed voor het dorp Zegveld. Antwoord: De werkgroep Zorg zal zijn uiterste best doen om het plan financieel rond te krijgen. Cruciaal in het plan is dat de gemeente de dorpsconsulent bekostigt.
?    Wie betaalt de salariskosten van de dorpsconsulent in Austerlitz? Antwoord: Austerlitz is onderdeel van de gemeente Zeist. De gemeente Zeist betaalt de salariskosten van de dorpsconsulent.
?    Hoe verloopt de sollicitatieprocedure voor de dorpsconsulent? Antwoord: Dit wordt een open sollicitatieprocedure. Profielschets en functie-eisen zullen worden gepubliceerd. Inwoners kunnen solliciteren.

Piet Brak sluit om circa 22.00 uur de bijeenkomst af. De grote opkomst deze avond en ook de grote respons op de dorpsenquête bewijzen dat het initiatief voor Zegveld Zorgt draagvlak heeft in het dorp. De werkgroep overlegt de komende weken met de gemeente en hoopt spoedig een vervolgavond voor de definitieve oprichting te kunnen beleggen.
Hij dankt alle aanwezigen voor de inbreng en nodigt iedereen uit de volgende keer weer aanwezig te zijn.