Vergadering 6 april 2016

Foto's en verslag van de vergadering van 6 april 2016

 

 

Verslag

1ste ledenvergadering van Zegveld Zorgt op 6 april 2016 in Milandhof
Aanvang 20.00 uur

Aanwezig:  71 personen, 9 leden van werkgroep Zorg van Dorpsplatform Zegveld (Geertje Bol, Piet Brak, Piet Bremmer, Henk van Dam, Klaas van Elk, Theo Nieuwendijk, Atie Vermeij, Corry Vink, Paul Vonk), Totaal 80 personen.

Bericht van verhindering is ontvangen van Nanda de Ridder, Erie Haak en Martin Fransen (contactpersonen van gemeente Woerden voor Zegveld Zorgt).

1.    Opening:
Piet Brak, voorzitter van werkgroep Zorg, opent de vergadering en heet iedereen welkom. De opkomst van deze avond is minder dan bij de oprichtingsvergadering, maar met 80 leden in de zaal is de werkgroep Zorg van het Dorpsplatform uiterst tevreden. Deze eerste ledenvergadering volgt kort op de oprichtingsvergadering van 16 februari, de geringere opkomst zal mogelijk daarmee te maken hebben. In deze fase van oprichting van de coöperatie moeten er twee vergaderingen kort na elkaar worden gehouden omdat een aantal formele zaken moet worden afgehandeld. De werkgroep Zorg hoopt op een succesvolle bijeenkomst.

De voorzitter legt vervolgens het doel van de bijeenkomst uit. Een coöperatieve vereniging oprichten verloopt globaal in drie stappen. De eerste stap is het beleggen van een informatiebijeenkomst, die is gehouden op 14 april 2015. De tweede stap is het organiseren van de oprichtingsvergadering, die was op 16 februari van dit jaar; toen hebben de aspirant-leden besloten de coöperatie daadwerkelijk op te richten. De derde stap is de eerste ledenvergadering organiseren. Alle inwoners hebben een uitnodiging ontvangen voor deze eerste ledenvergadering. Inwoners die nog geen lid zijn, hebben zich aan het begin van de vergadering kunnen opgeven als lid. Alleen leden hebben stemrecht op deze vergadering.

2.    Verslag van de oprichtingsvergadering op 16 februari 2016
Het verslag van de oprichtingsvergadering is per email aan de leden toegestuurd, of het verslag is thuisbezorgd. Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Het verslag is hiermee vastgesteld.

3.    Vaststellen van de statuten
Het volgende agendapunt is het vaststellen van de statuten. De statuten (in concept) waren vooraf in te zien op de website van Zegveld Zorgt.
Tijdens de oprichtingsvergadering op 16 februari jl. is uitleg gegeven over de bepalingen in de statuten en zijn vragen beantwoord. De leden kunnen nu reageren op de voorgestelde tekst en inhoud van de statuten.

Cock Hoogerbrugge stelt een drietal punten aan de orde.
In artikel 3b zou gelezen kunnen worden dat de coöperatie zelf medische hulp gaat verlenen en dit zal toch niet de bedoeling zijn. Hij vraagt de tekst te bezien. De voorzitter zegt toe dit te doen.
In artikel 17 lid 2d staat dat in de ledenvergadering na afloop van het boekjaar waarin de jaarstukken worden behandeld ook de begroting voor het lopende jaar wordt behandeld. Beter is het om de begroting voor het lopende jaar samen met een werkplan in de najaarsledenvergadering voorafgaand aan het lopende jaar te behandelen. De ledenvergadering is het hiermee eens en de werkgroep formuleert een gewijzigde tekst.
In artikel 17 lid 3b staat dat 1/10 deel van het aantal leden om een extra ledenvergadering kan vragen resp. zelf bijeen kan roepen. Spreker vindt dat de formulering ingewikkeld is, er zou ook kunnen staan dat 10 leden het verzoek kunnen doen om een extra ledenvergadering bijeen te roepen resp. zelf bijeen kunnen roepen. De voorzitter zegt dat de werkgroep dit punt zal bezien en met de notaris zal bespreken.

Wim Hoogendoorn stelt vijf punten aan de orde.
In artikel 7 lid 1 staan vier redenen voor beëindiging van het lidmaatschap. Hij stelt voor om verhuizing naar een andere woonplaats op te nemen als reden voor beëindiging van het lidmaatschap. De voorzitter zegt dat de werkgroep dit punt zal bezien.
In artikel 9 staat het woord ‘coöperatiejaar’. Hij vindt ‘boekjaar’ een beter woord. De voorzitter zegt het woord ‘coöperatiejaar’ te zien als een variant op het woord ‘verenigingsjaar’ en dat het daarom wel gebruikt kan worden. Maar de werkgroep Zorg zal er nog eens naar kijken.
Kan de dorpsconsulent lid zijn van de zorgcoöperatie? vraagt spreker. De voorzitter zegt dat de dorpsconsulent bij voorkeur uit de plaats Zegveld komt en als inwoner lid kan zijn van zorgcoöperatie Zegveld Zorgt.
In artikel 21 staat dat in de ledenvergadering besloten kan worden een incidentele heffing te vragen aan de leden ter bestrijding van een verlies. Hoe verhoudt dit zich tot het begrip ‘ uitgesloten aansprakelijkheid’ van de leden zoals geformuleerd in artikel 10. De voorzitter legt uit dat het bepaalde in de laatste zin van artikel 21 slechts de mogelijkheid biedt om een eventueel verlies van de coöperatie onderling weg te werken, maar dat dit geen aansprakelijkheid inhoudt jegens derden.
Tot slot vraagt spreker of er een huishoudelijk reglement komt. De voorzitter zegt dat als daar behoefte aan is het bestuur aan de ledenvergadering kan voorstellen een huishoudelijk reglement vast te stellen. Artikel 24 biedt deze mogelijkheid.

Herman Groen stelt voor om in artikel 12 op te nemen dat voor benoeming als bestuurslid een maximumleeftijd geldt. Dit voorstel wordt niet ondersteund vanuit de vergadering en wordt niet overgenomen.
De punten die Cock Hoogerbrugge en Wim Hoogendoorn hebben genoemd zullen door de werkgroep Zorg besproken worden en zo nodig als verbeteringen in de voorliggende concepttekst worden aangebracht. De uitkomst zal worden teruggekoppeld met deze twee leden.

De notaris heeft geadviseerd om de leden van de werkgroep Zorg door de vergadering te laten aanwijzen als de oprichters van coöperatie Zegveld Zorgt. De vergadering gaat hiermee akkoord en keurt goed dat de werkgroep Zorg de statuten in overleg met de notaris definitief maakt. De oprichters zullen vervolgens twee personen uit hun midden aanwijzen om de akte van oprichting bij de notaris te ondertekenen.

4.    Bestuursverkiezing
De werkgroep Zorg heeft zeven inwoners van Zegveld bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur van coöperatie Zegveld Zorgt. Deze inwoners zijn: Annemiek van der Beek, Geertje Bol, Piet Bremmer, Henri Goes, Hans van Kesteren, Theo Nieuwendijk en Mariëtte Rietveld. De kandidaat-bestuursleden stellen zichzelf voor.
Annemiek van der Beek is vanwege vakantie niet aanwezig. Geertje Bol leest de tekst voor die Annemiek op schrift heeft gesteld.
In de statuten staat dat over personen schriftelijk wordt gestemd, tenzij alle aanwezige leden mondelinge stemming goedkeuren. Voorzitter Piet Brak vraagt of de vergadering akkoord gaat met stemmen bij handopsteken en of de vergadering het eens is om over alle zeven bestuursfuncties tegelijk te stemmen. De vergadering keurt dit goed.
Vervolgens worden bij handopsteken de zeven bestuursleden door de ledenvergadering gekozen.

Piet Brak deelt mee dat Henri Goes het voorzitterschap op zich zal nemen. De overige bestuursfuncties zullen binnenkort onderling worden verdeeld. Als de verdeling bekend is zullen de leden daarvan op de hoogte worden gebracht.

Vervolgens bedankt Henri Goes namens het nieuwe bestuur de werkgroep Zorg voor al het werk dat het afgelopen 1½ jaar is gedaan om Zegveld Zorgt op te richten.

5.    Mededelingen
Toen op 16 februari jl. de oprichtingsvergadering werd gehouden hadden 128 personen zich aangemeld als aspirant lid. Het ledenaantal is verder gegroeid. Theo Nieuwendijk deelt mee dat er heden 234 leden zijn. De werkgroep Zorg gaat ervan uit dat doorgroei naar 300 à 350 leden mogelijk is.

In het organisatiemodel van Zegveld Zorgt is de functie dorpsconsulent erg belangrijk. In februari jl. is de werving voor deze functie gestart.
Voorzitter Piet Brak deelt mee dat twee dagen eerder bekend is geworden dat Zegvelder Henk Oskam de dorpsconsulent wordt. Henk Oskam is tijdens de selectieprocedure naar voren gekomen als de persoon die het beste in het profiel van deze functie past.
Voor Henk is het niet alleen een nieuwe baan, maar ook een nieuw beroep. Vorig jaar heeft hij in deeltijd de HBO-studie ‘Maatschappelijk Werk en Dienstverlening’ met succes afgerond. En hij is iemand die het dorp goed kent. Henk Oskam begint op 10 mei as. in zijn nieuwe functie.
De voorzitter feliciteert Henk met zijn nieuwe baan en Geertje Bol geeft bloemen namens de werkgroep.

Henk Oskam vertelt vervolgens over zijn besluit om van beroep te veranderen. Hij zegt heel blij te zijn dat hij in deze functie aan de slag kan gaan.

Voorzitter Piet Brak deelt mee dat de komende maanden gebruikt zullen worden voor overdracht van de taken door de werkgroep Zorg aan het nieuwe bestuur. Ook moet tijd uitgetrokken worden om de afspraken tussen zorgcoöperatie Zegveld Zorgt en de gemeente vast te leggen.
Voor 2016 staan er twee thema-avonden in de planning. Verder zal een begin gemaakt worden met de organisatie van kleinschalige en grootschalige activiteiten op het terrein van de onderlinge zorg. En het nieuwe bestuur wil tijd investeren in de samenwerking met bestaande vrijwilligersorganisaties.

6.    Pauze

7.    Presentatie over vrijwilligerswerk
Na de pauze verzorgt mevrouw Elma Meijers uit Woerden een presentatie over de activiteiten van Stichting Present. Deze Stichting biedt de mogelijkheid aan vrijwilligers om zich als groep in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of in een sociaal isolement zitten. Mevrouw Meijers vertelt aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe een groep vrijwilligers (groot of klein) bij een kwetsbare medeburger aan de slag gaat. Vooraf ziet de persoon die geholpen wordt er vaak als een berg tegenop, achteraf is men altijd erg blij met de verleende hulp.
Onder de toehoorders zijn er enkelen die al eens meegedaan hebben aan dergelijke activiteiten, zij kunnen bevestigen dat het dankbaar werk is.
Voorzitter Piet Brak bedankt mevrouw Meijers voor haar presentatie en overhandigt bloemen.

8.    Mededelingen, rondvraag en afsluiting
De voorzitter maakt de aanwezige leden attent op de thema-avond die samen met Welzijn Zegveld georganiseerd wordt op 13 april as. Het thema is: “Omgaan met dementie”.  Hij doet een oproep aan allen om naar deze avond te komen.
Ten tweede kan meegedeeld worden dat de besprekingen over het stichten van een complex zorgwoningen op dit moment voorspoedig verloopt. Gisteren heeft een delegatie van het Dorpsplatform gesproken met woningbouwvereniging GroenWest. Gebleken is dat GroenWest zeer geïnteresseerd is in dit plan en wil nagaan of zij kans ziet een complex met 16 zorgwoningen op de locatie Pionier te ontwikkelen.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Voorzitter Piet Brak sluit om 22.00 uur de vergadering. Hij dankt alle leden voor hun aanwezigheid, aandacht en inbreng en nodigt iedereen uit op de thema-avond, die over precies één week wordt gehouden, weer aanwezig te zijn.