Rapportage enquête van Zegveld Zorgt

Inleiding

In april 2015 heeft Werkgroep Zorg van het Dorpsplatform Zegveld een enquête gehouden onder de inwoners van Zegveld met vragen over zorg en welzijn.
Het vragenformulier is huis-aan-huis verspreid. Het ingevulde formulier kon worden ingeleverd bij supermarkt Coop Bremmer en bij een drietal woonadressen verspreid over het dorp. De vragenlijst kon ook online worden ingevuld.
In deze Rapportage worden de resultaten van de enquête gepresenteerd en toegelicht.  


Hoofdstukindeling

………………………………………………………………………………………………………………………..
1.    Respons          - terugontvangen t.o.v. totaal aantal huishoudens
2.    Wonen            - hoe woont u en wat is nodig i.v.m. zelfredzaamheid
3.    Zorg en welzijn- welk aanbod van zorg en welzijn wenst u
4.    Organisatie      - hoe moet het aanbod georganiseerd worden
5.    Mantelzorg       - antwoorden over mantelzorg
6.    Opmerkingen   - alle opmerkingen die aan het einde van het enquêteformulier zijn gemaakt


Toelichting:
De vermelde bevolkingscijfers en cijfers over het totale woningbestand in Zegveld komen uit ‘Feiten en Cijfers’, presentatie van Angela van Velzen tijdens de dorpssessie over de nieuwe Woonvisie op 4 februari in Zegveld.

Volgens de instructie is per huishouden één enquêteformulier ingevuld.
Voor deze rapportage is gesorteerd op de leeftijd van de invuller. Dat hoeft niet het oudste gezinslid te zijn.

                    
1. Respons

Terugontvangen aantal formulieren  t.o.v. het totaal aantal huishoudens


Respons

Aantal huishoudens 895
Aantal ingeleverd    256
Respons                   29 %


Zegveld telt 895 huishoudens. Er zijn 256 formulieren geretourneerd. Dit is een respons van 29%. De werkgroep Zorg is hier zeer tevreden over. Hieruit blijkt dat het onderwerp zorg leeft in het dorp.  


Vergeleken met de samenstelling van de totale Zegveldse bevolking blijkt de enquête iets vaker door meerpersoonshuishoudens te zijn ingevuld dan door eenpersoonshuishoudens.

 

De enquête is het meest ingevuld door personen van 45 jaar en ouder. Van de invullers is 41% ouder dan 65 jaar en komt 46% uit de leeftijdsgroep van 45 tot 64 jaar. Van de inwoners jonger dan 45 jaar heeft slechts 13% de enquête ingevuld. Het ligt voor de hand dat het onderwerp zorg bij ouderen meer belangstelling heeft dan bij jongeren.

                        
2.    Wonen

Hoe woont u en wat is nodig i.v.m. zelfredzaamheid?


In Zegveld staan veel koopwoningen. Verder valt op dat er veel rijwoningen zijn. Het aantal appartementen is gering.
Uit de grafieken blijkt dat bij woningtype en bij eigendom het totale woningbestand en de respons een spreiding laten zien die behoorlijk in lijn ligt. Bij type zien we de grootste afwijking bij rijwoningen. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat qua eigendom en woningtype de resultaten van de enquête representatief zijn.


De meeste invullers van de enquête (ruim 90%) hebben een woning met tuin.
Een tuin betekent veelal afleiding en plezier, maar bij het ouder worden kan het ook een last zijn. Voor velen is hulp dan welkom.


In de meeste woningen (ruim 80%) zijn er woonvertrekken op de verdieping(en) die via een trap bereikt worden. De uitkomst is in een dorp als Zegveld te verwachten.


Bij een gering aantal invullers van de enquête (27%) is de woning levensloopbestendig. Deze groep zal normaal gesproken in zijn woning kunnen blijven wonen als door ouderdom of ziekte de levensomstandigheden ingrijpend veranderen.


Het aantal invullers (72%) van de enquête dat langer dan 25 jaar in Zegveld woont is hoog. Of dit representatief is t.o.v. de totale bevolkingopbouw is niet bekend. Bij deze uitkomst moeten we bedenken dat de enquête voornamelijk is ingevuld door de leeftijdscategorie vanaf 45 jaar.


Gezien het gemiddelde rapportcijfer (7,93) zijn de inwoners van Zegveld behoorlijk tevreden over het wonen in het dorp. Het rapportcijfer van de drie vermelde leeftijdsgroepen wijkt onderling maar weinig af.


Een groot aantal invullers van de enquête wil zo lang mogelijk in Zegveld blijven wonen (72%).


Bij de aanpassingen aan de woning die op korte termijn nodig zijn springen een slaapkamer/badkamer op de begane grond, een traplift en hulpmiddelen in de badkamer eruit.  Bij veel aanpassingen is in de terugontvangen formulieren niets aangekruist. Zolang men gezond is wordt de behoefte aan aanpassingen niet gevoeld en wordt dus ook niets ingevuld.

 

3.    Zorg en welzijn

Welk aanbod van zorg en welzijn wenst u?


Van de invullers van de enquête maken 31 personen gebruik van de mogelijkheid diepvriesmaaltijden te laten bezorgen. Of de gebruikers tevreden zijn over deze voorziening is geen vraag gesteld.

 

Bij de vrijwilligersdiensten laat hulp bij klussen in huis en tuin een hoog aantal zien. Aan activiteiten op het terrein van sport en spel is kennelijk ook veel behoefte. Vervoer en dagbesteding vallen eveneens op.   

                     

4.    Organisatie

Hoe moet het aanbod georganiseerd worden?


Volgens de uitslag van de enquête willen veel inwoners vrijwilligersdiensten verrichten. Bijna 30% wil vrijwilliger zijn.

 

Het percentage inwoners dat aangeeft lid te willen worden van Zegveld Zorgt is met 82% erg hoog. Dit geeft aan dat het initiatief om een zorgcoöperatie op te richten hoog scoort.


Betrokkenheid is voor de meeste inwoners de reden om lid te worden. Hiermee krijgt Zegveld Zorgt een stevige basis.

Dat veel inwoners een zo laag mogelijk contributiebedrag aankruisen is te verwachten. Maar verheugend is dat in ruim honderd huishoudens 20 of 25 euro per jaar wordt aangekruist. De nieuwe zorgcoöperatie moet straks financiële middelen hebben om te kunnen draaien. De jaarcontributie kan daarom niet te laag worden vastgesteld.


Het is mooi dat 25 Zegvelders aangeven bestuurslid te willen worden van Zegveld Zorgt. Wat dat betreft kan de coöperatie van start.

 
Met het gemiddelde rapportcijfer van 8,22 geven de inwoners die het enquêteformulier hebben teruggestuurd aan dat zij de plannen voor Zegveld Zorgt steunen en de werkgroep Zorg het vertrouwen geven om verder te gaan met de uitwerking van de plannen.


5.    Mantelzorg

antwoorden over mantelzorg

 

Van de invullers van de enquête heeft 14% de afgelopen 2 jaar gebruik gemaakt van mantelzorg i.v.m. langdurige ziekte van een gezinslid. De hulp kwam van familie, buren en vrienden.

 

Op de vraag of de invuller zelf actief is als mantelzorger antwoordt 24% met ‘ja’.

 

Uit het antwoord op de vraag of de geënquêteerden mantelzorger willen zijn zegt meer dan de helft ‘ja’ (51%), met de aantekening bij de meesten (44%) dat het wel afhankelijk is van de taak.

 

6.    Opmerkingen

Alle opmerkingen, die door de invullers aan het einde van het enquêteformulier zijn gemaakt, staan hieronder vermeld.

o    Het idee en initiatief vinden wij mooi, maar wij hebben bedenkingen bij het hoe. Hopelijk geeft 14 april meer duidelijkheid.
o    Hoop dat Zegveld zorgt een succes wordt en dat er genoeg vrijwilligers komen.
o    Goed initiatief! Hoop dat familieleden uit zichzelf de meeste taken op zich nemen.
o    Plannen, coördineren, organiseren en notuleren zijn mij op het lijf geschreven.
o    Momenteel professional in de ouderenzorg, na pensioen graag door als vrijwilliger.
o    Ga niet bestaande goedlopende zorgorganisaties in de weg zitten. Ook kon de enquête duidelijker, veel vragen zijn niet van toepassing voor jongere mensen.
o    Slechte vraagstelling! Teveel gericht op nu behoefte i.p.v. toekomst. Misschien donateur i.p.v. contributie.
o    Vorig jaar had ik hulp vanwege een gebroken enkel.
o    Positief initiatief.
o    Soms onduidelijke vraagstelling.
o    Er moet meer duidelijkheid komen wat een vrijwilliger moet doen.
o    Enquête is vooral gericht op oudere mensen, bij veel vragen had ik ‘in de toekomst ‘ willen aankruisen.
o    Het zou heel fijn zijn als Zegveld Zorgt van de grond komt.
o    Goed initiatief! Wij zijn bereid om een steentje bij te dragen.
o    Niet logische enquête. Veel open deuren.
o    Dit ziet eruit als een goede actie, wij zien uit naar de info-avond.
o    Het is een bijzonder goed plan.
o    Mocht het voor mij nodig zijn in de toekomst gebruik te maken van ‘Zegveld Zorgt’ dan graag.
o    Goed plan.
o    Goed initiatief! Veel succes.
o    Enkele ideeën: Een Futurahuis (zoals Oudewater), een Thomashuis voor ouderen, seniorenwoningen in een hofje met zorg in de buurt.
o    Zorg is een taak voor overheid, zorgcoöperatie kan voor iets extra’s zorgen.
o    Niet alle vragen zijn duidelijk.
o    Ingevuld op huidige situatie, die kan veranderen.
o    Enquête gericht op oudere, zelf hebben we ook een hulpvraag, maar het voelt niet dat dit past bij een jong gezin.
o    De bestaande zorg wordt uitgebreid met locale zorg door dit initiatief. Ons voorstel is een jaarcontributie per huishouden.
o    De online enquête is niet in te vullen, enquête is gericht en bedoeld voor ouderen en zieken, andere bewoners worden buiten beschouwing gelaten. Niemand kan in de toekomst kijken, dus weet ook niet wat nodig is.
o    Hofje met seniorenwoningen met hulp van Zegveld Zorgt.
o    Denk ook aan de dingen die al gedaan worden (NPV, Welzijn Zegveld/Woerden).
o    Goed initiatief voor Zegveld, omdat de regering nu veel op zorg bezuinigt.
o    Antwoorden zijn leeftijd gebonden.
o    Ik zou het prettig vinden als er een telefoon piramide komt voor ouderen.
o    Het zou prettig zijn als er in de toekomst woningen zouden worden gebouwd met permanente zorg (een soort zorgwoningen).
o    Kunnen jullie ervoor zorgen dat ouderen in Zegveld kunnen blijven wonen in betaalbare huurhuizen?
o    Als dit goed wordt georganiseerd is hier in Zegveld behoefte aan. Doe dit wel in overleg met andere hulporganisaties.
o    Goed initiatief.
o    Ik had gehoopt dat er een soort “Oudeland” zou komen.
o    Goed initiatief van jullie. Ik hoop van harte dat het slaagt.
o    Hangt van de functie af.
o    Misschien in de toekomst. Ik vind het een heel goed initiatief. Deze vragenlijst vind ik niet zo goed. Voor mij zijn de meeste vragen niet van toepassing en dat kan ik niet invullen.
o    Kun je later ook nog lid worden? Wat gaan jullie met het geld doen, waar besteden jullie het aan?
o    Wij wonen in de Meije. Maar wel in de gemeente Nieuwkoop.
o    Op dit moment functioneren wij zelfstandig. Indien nodig willen we in de toekomst een beroep doen op zorg.
o    Prima idee. Veel mensen weten niet wat er mogelijk is op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Een aanspreekpunt en coördinatie op dat gebied is wenselijk.
o    Blijft het in Zegveld ook mogelijk om gebruik te maken van identiteit gebonden zorg?
o    Het zou goed zij als er ouderenwoningen met zorg komen. Veel mensen willen in Zegveld blijven wonen, maar dat is haast niet mogelijk.
o    Goed plan. Dit is vooral positief voor de mensen die alleen en eenzaam zijn of die niemand dichtbij hebben voor hulp of zorg.
o    Groot deel van de enquête is gericht op al oudere mensen. Veel vragen zijn niet van toepassing op jonge mensen.
o    Nog onvoldoende is duidelijk. Vooral wat lidmaatschap inhoudt. Verder is het een goed initiatief.
o    Goed initiatief. Hoe wordt de uitwerking?
o    Maak contributie niet te hoog, mag geen drempel zijn.
o    Wij zijn Nieuwkopers, maar willen betrokken zijn bij Zegveld.
o    In bestuur is allerlei deskundigheid nodig, wel kostenvergoeding maar geen bonus. Letten op mensen die niet kunnen betalen voor zorg.